O nas  >  Klauzula informacyjna – RODO

RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA PEŁN
A
rekrutacja pracowników, kadry, handel, księgowość, marketing

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Plantin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 31-979 Kraków, ul. Zbyszka z Bogdańca 16, miejscem prowadzenia działalności Muniakowice 100, 32-090 Słomniki, e-mail: biuro@in-vitro.pl strona internetowa http://www.plantin.com.pl/ wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000705557 NIP: 6783171369 REGON: 368904469 (dalej AD).

1. Rekrutacja Pracowników

1) Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, osobą kontaktową jest Pełnomocnik ds. danych Osobowych. Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: daneosobowe@in-vitro.pl, adres miejsca prowadzenia działalności: 32-090 Słomniki, Muniakowice 100 (z dopiskiem „Dane osobowe”) lub tel. (12) 643-15-20 oraz 790261111 (Dział Kadr),

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożyła Pani / złożył Pan CV, tj. oceny Pani/Pana kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, a także wyboru odpowiedniej osoby/osób do zatrudnienia w Plantin spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej,
b. przetwarzania Pani/Pana danych kontaktowych na potrzeby przyszłych rekrutacji na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody (cel określony zostanie szczegółowo w treści zgody).

3) Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
a. przepis prawny i umowa o pracę – art. 221 § 1 Kodeksu pracy i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
b. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych wskazanych w CV lub w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje Pani/Pan inne dane osobowe niż imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
c. uzasadniony interes Plantin spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych; AD ma uzasadniony interes w tym by sprawdzić Pana/i umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny czy Pan/Pani jest odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a. podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa,
b. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu AD na podstawie zawartej z nim umowy, zgodnie z poleceniami AD (np. dostawcy usług IT).

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od ich podania do:
a. czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował
lub
b. do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody (w zakresie danych osobowych, na których przetwarzanie wyraziła Pani/Pan zgodę),
c. w przypadku podania danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji nie dłużej niż przez okres 10 miesięcy, chyba, że wcześniej zgoda została odwołana.

7) Posiada Pani/Pan prawo do:
a. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem; zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o odwołaniu zgody na adres korespondencyjny AD wskazany w pkt 2 lub adres e-mail daneosobowe@in-vitro.pl,
b. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych (uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii),
c. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
d. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
e. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AD,
g. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, czyli prawo do otrzymania od AD Pani/Pana danych osobowych w powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie danych przewarzanych przez AD na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem lub na podstawie Pana/Pani zgody; może Pani/Pan przesłać te dane do innego administratora danych lub zażądać aby AD przesłał te dane do innego administratora, przy czym dane zostaną przez AD przesłane jeżeli jest to technicznie możliwe.

8) Aby skorzystać z powyższym praw należy skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. danych Osobowych, którego dane wskazano w pkt. 1. W celu zweryfikowania czy to Pani/Pan są uprawnieni ww. Pełnomocnik może prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Więcej informacji na temat skargi znajdzie Pani/Pan pod adresem: https://giodo.gov.pl/579

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowych.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływające na Pana/Panią nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

12) AD informuje, że w odniesieniu do licznych oszustw i fałszywych ogłoszeń o pracę, na żadnym etapie rekrutacji nie wymaga się od kandydatów żadnych opłat ani ksero dowodu osobistego.

2. Rekrutacja Zleceniobiorców


1) Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, osobą kontaktową jest Pełnomocnik ds. danych Osobowych. Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: daneosobowe@in-vitro.pl , adres miejsca prowadzenia działalności: 32-090 Słomniki, Muniakowice 100 (z dopiskiem „Dane osobowe”) lub tel. (12) 643-15-20 oraz 790261111 (Dział Kadr),

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. oceny Pani/Pana kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do dokonania wyboru odpowiedniej osoby/osób do świadczenia na rzecz Plantin spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej czynności na podstawie odpowiedniej umowy cywilnoprawnej,
b. przetwarzania Pani/Pana danych kontaktowych celem informowania Pana/Pani o prowadzonych przez AD poszukiwaniach odpowiedniej osoby/osób do świadczenia na rzecz Plantin spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej czynności - na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody (cel określony zostanie szczegółowo w treści zgody).

3) Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
a. umowa cywilnoprawna – przetwarzanie potrzebne do zawarcia m.in. umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy o świadczenie usług w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, nr PESEL, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie w wykonywaniu czynności danego rodzaju,
b. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych wskazanych w CV lub w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje Pani/Pan inne dane osobowe niż wymienione powyżej;
c. uzasadniony interes Plantin spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy z przedstawicielem AD i wyników testów prowadzonych celem weryfikacji Pana/Pani umiejętności i kwalifikacji; AD ma uzasadniony interes w tym by sprawdzić Pana/i umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny czy Pan/Pani jest odpowiednią osobą do wykonywania czynności określonych przez AD.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a. podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa,
b. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu AD na podstawie zawartej z nim umowy, zgodnie z poleceniami AD (np. dostawcy usług IT).

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych spowoduje niemożność oceny Pani/Pana zdolności, umiejętności i kwalifikacji, a tym samym uniemożliwi dokonanie oceny czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą do wykonywania czynności na rzecz Plantin spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od ich podania do:
a. czasu zakończenia przez AD poszukiwań osoby odpowiedniej do pełnienia na jego rzecz czynności w drodze ogłoszenia, na które Pani/Pan udzielił odpowiedzi
lub
b. do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody (w zakresie danych osobowych, na których przetwarzanie wyraziła Pani/Pan zgodę),
c. w przypadku podania danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji nie dłużej niż przez okres 10 miesięcy, chyba, że wcześniej zgoda została odwołana.

7) Posiada Pani/Pan prawo do:
a. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem; zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o odwołaniu zgody na adres korespondencyjny AD wskazany w pkt 1 lub adres e-mail daneosobowe@in-vitro.pl,
b. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych (uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii),
c. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
d. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
e. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AD,
g. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, czyli prawo do otrzymania od AD Pani/Pana danych osobowych w powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie danych przewarzanych przez AD na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem lub na podstawie Pana/Pani zgody; może Pani/Pan przesłać te dane do innego administratora danych lub zażądać aby AD przesłał te dane do innego administratora, przy czym dane zostaną przez AD przesłane jeżeli jest to technicznie możliwe.

8) Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. danych Osobowych, którego dane wskazano w pkt. 1. W celu zweryfikowania czy to Pani/Pan są uprawnieni ww. Pełnomocnik może prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Więcej informacji na temat skargi znajdzie Pani/Pan pod adresem: https://giodo.gov.pl/579

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowych.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływające na Pana/Panią nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

12) AD informuje, że w odniesieniu do licznych oszustw i fałszywych ogłoszeń o poszukiwaniu osób do świadczenia danych czynności, na żadnym etapie poszukiwania odpowiednich osób nie wymaga się od kandydatów żadnych opłat ani ksero dowodu osobistego.

3. Prowadzenie działu kadr

1) Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, osobą kontaktową jest Pełnomocnik ds. danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: daneosobowe@in-vitro.pl , adres miejsca prowadzenia działalności: 32-090 Słomniki, Muniakowice 100 (z dopiskiem „Dane osobowe”) lub tel. (12) 643-15-20 oraz 790261111 (Dział Kadr).

2) AD przetwarza Pani/Pana dane osobowe w dokumentacji zawartej w zbiorze kadr.

3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a. uprzednio wyrażona przez Pana/Panią zgoda, która zachowuje swoją ważność na gruncie zapisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
b. wykonanie zawartej z Panią/Panem umowy,
c. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na AD (np. przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa ubezpieczeń oraz kodeksu pracy w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę).

4) Zbiór danych obejmuje między innymi imię, nazwisko, historię zatrudnienia, kwalifikacje, numer rachunku bankowego, wysokość wynagrodzenia, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, informacje o stanie zdrowia, sytuacji rodzinnej w zakresie niezbędnym
do realizacji uprawnień pracowniczych wynikających z przepisów związanych
z ubezpieczeniem społecznym.

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a. podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa,
b. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu AD na podstawie zawartej z nim umowy, zgodnie z poleceniami AD (np. dostawcy usług IT, biuro rachunkowe).

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących AD i przeciwko niemu oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa / obowiązywania umowy cywilnoprawnej, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących AD i przeciwko niemu*.

7) Posiada Pani/Pan prawo do:
a. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem; zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o odwołaniu zgody na adres korespondencyjny AD wskazany w pkt 2 lub adres e-mail daneosobowe@in-vitro.pl.
b. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych (uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii),
c. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
d. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
e. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AD,
g. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, czyli prawo do otrzymania od AD Pani/Pana danych osobowych w powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie danych przewarzanych przez AD na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem lub na podstawie Pana/Pani zgody; może Pani/Pan przesłać te dane do innego administratora danych lub zażądać aby AD przesłał te dane do innego administratora, przy czym dane zostaną przez AD przesłane jeżeli jest to technicznie możliwe.

8) Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. danych Osobowych, którego dane wskazano w pkt. 1. W celu zweryfikowania czy to Pani/Pan są uprawnieni ww. Pełnomocnik może prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Więcej informacji na temat skargi znajdzie Pani/Pan pod adresem: https://giodo.gov.pl/579

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowych.


4. Działalność podstawowa i marketing


1) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwa realizacja celów wskazanych w pkt 3 lit. a i b poniżej.

2) Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, osobą kontaktową jest Pełnomocnik ds. danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: daneosobowe@in-vitro.pl, adres miejsca prowadzenia działalności: 32-090 Słomniki, Muniakowice 100 (z dopiskiem „Dane osobowe”) lub tel. (12) 643-15-20.

3) Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych wyłącznie w celu:
a. realizacja usług Działu Sprzedaży w Biurze Obsługi Klienta Administratora, tj. udzielanie odpowiedzi na zapytania ofertowe, działania podjęte na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy (np. zebranie danych wymienionych w formularzu zamówienia), zawarcie i realizacja umowy (sprzedaż produktów), na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (rolniczej), dochodzenia roszczeń, archiwizacji,
b. realizacja innych usług Działu Sprzedaży w Biurze Obsługi Klienta Administratora, tj.:
informowanie telefonicznie lub przesyłanie za pośrednictwem e-mail lub listem tradycyjnym wysyłanym za pośrednictwem Poczty Polskiej korespondencji dotyczącej zamówienia, windykacji należności, reklamacji, organizacji transportu,
c. przekazywanie telefonicznie, za pośrednictwem e-mail lub listu tradycyjnego wysyłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej materiałów o charakterze marketingowym, tj. katalogów odmian sadzonek, obowiązujących cenników, ofert wraz z cennikiem, okazjonalnych kartek świątecznych, zaleceń co do sadzenia (zalecenia wysyłane są na wyraźny wniosek klienta).

4) Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą:
a. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa,
b. podmioty, z którymi Administratorzy danych zawarli umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, np. w zakresie zarządzania systemami informatycznymi, prowadzenia księgowości.

5) Podstawą przetwarzania podanych danych osobowych w zakresie określonym w pkt 4 lit. a i b jest niezbędność przetwarzania dla podjęcia przez Administratora danych na Pani/i żądanie działań przed zawarciem umowy z Administratorem danych lub wykonania umowy zawartej z Administratorem danych.

6) Podstawą przetwarzania podanych danych osobowych w zakresie określonym w pkt 4 lit. c jest Pana/i zgoda. Ma Pan/i prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie oświadczenia w formie wiadomości e-mail na adres: daneosobowe@in-vitro.pl lub listem tradycyjnym na adres: 32-090 Słomniki, Muniakowice 100. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7) Jeśli podstawą przetwarzania danych jest Pana/i zgoda dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

8) Jeśli podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla podjęcia przez Administratora danych na Pani/i żądanie działań przed zawarciem umowy z Administratorem danych lub wykonania umowy zawartej z Administratorem danych dane będą przetwarzane do momentu zakończenia obowiązywania umowy zawartej z Administratorem danych, a po takim zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

9) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych:
a. dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych (uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii),
b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, czyli prawo do otrzymania od Administratora danych Pani/Pana danych osobowych w powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie danych przewarzanych przez Administratora danych na podstawie umowy zawartej z Panią/Panem; może Pani/Pan przesłać te dane do innych administratorów danych lub zażądać aby Administrator danych przesłał te dane do innego administratora, przy czym dane zostaną przez Administratora danych przesłane jeżeli jest to technicznie możliwe.

10) Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. danych Osobowych, którego dane wskazano w pkt. 3. W celu zweryfikowania czy to Pani/Pan są uprawnieni ww. Pełnomocnik może prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.

11) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Więcej informacji na temat skargi znajdzie Pani/Pan pod adresem: https://giodo.gov.pl/579.

12) Administrator danych nie będzie w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu swoich klientów.

13) Administrator danych nie będzie przekazywać Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego lub jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.W celu poprawy jakości obsługi i personalizacji strona http://www.in-vitro.pl/ używa plików cookies (tzw. „ciasteczka”) i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy na urządzeniu internauty. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies tak, aby pliki te nie były zapisywane. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych na stronie http://www.plantin.com.pl/ Cookies. Więcej pod adresem plantin.com.pl/polityka-cookies.php

Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-27

Do góry
O nas  |  Oferta  |  Dostępność  |  Zamówienia  |  Nasza plantacja  |  Aktualności  |  Informacje  |  Galeria  |  Kontakt  |  Linki  |  Mapa strony  |  Polityka Cookies

Copyright © 2013 - in-vitro.pl