O nas  >  Regulamin imprez

REGULAMIN IMPREZ
W
PLANTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

I. Postanowienie ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych i/lub współorganizowanych przez PLANTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą 31-979 Kraków, ul. Zbyszka z Bogdańca 16, miejsce prowadzenia działalności 32-090 Słomniki, Muniakowice 100 e-mail: biuro@in-vitro.pl strona internetowa http://www.plantin.com.pl/ wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000705557 NIP: 6783171369 REGON: 368904469 zwaną dalej Organizatorem.

2. Przez imprezę rozumie się wykłady, szkolenia, imprezy publiczne, uroczystości publiczne, imprezy z udziałem pracowników, uroczystości z udziałem pracowników, wycieczki oraz wszelkie spotkania organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.

3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 18 roku życia w trakcie imprezy ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

5. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na jej terenie.

6. Celem niniejszego regulaminu jest zabezpieczenie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest impreza, a także z urządzeń znajdujących się na nim.

7. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie w czasie jej trwania jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.


II. Zgłoszenie uczestnictwa
1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.

2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.

3. Kiedy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.


III. Prawa i obowiązki uczestników imprezy
1. Wstęp na teren imprezy w czasie jej trwania jest bezpłatny i przysługuje wszystkim uczestnikom imprezy posiadającym zaproszenie, którzy zarejestrowali swoją obecność przy wejściu lub w inny wskazany przez Organizatora sposób.

2. Uczestnicy imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektu i regulaminu imprezy.

3. Uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych w szklanych opakowaniach i puszkach, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

IV. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest PLANTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

2. Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, osobą kontaktową jest Pełnomocnik ds. danych osobowych. Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: daneosobowe@in-vitro.pl, adres miejsca prowadzenia działalności: 32-090 Słomniki, Muniakowice 100 (z dopiskiem „Dane osobowe”) lub tel. (12) 643-15-20.

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez organizatora w celach promocyjnych, wydawania materiałów promocyjnych na podstawie utrwalonego przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych PLANTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

4. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, w celu promocji imprezy i działalności organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjno-marketingowych PLANTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

6. Udział w Imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.

7. Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez PLANTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Organizatora jest obowiązany zgłosić to pisemnie Pełnomocnikowi ds. danych osobowych. W imieniu dzieci do lat 18 zgłoszenie pisemne dostarczają rodzice lub opiekunowie prawni.

V. Odpowiedzialność
1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania imprez w celu ich rozpowszechniania.

2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter promocyjny PLANTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgody z ich przeznaczeniem.

4. W załączeniu Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.

5. Treść klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych uczestników imprezy przekazuje organizator/współorganizator danej imprezy, jest również dostępna na stronie internetowej http://www.plantin.com.pl/ w zakładce Regulamin imprez.


Prezes Zarządu Komplementariusza
PLANTIN sp. z o.o.

Tadeusz Kusibab

regulamin imprez - pdf


Klauzula informacyjna dotycząca imprez -
pdf

Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-11

Do góry
O nas  |  Oferta  |  Dostępność  |  Zamówienia  |  Nasza plantacja  |  Aktualności  |  Informacje  |  Galeria  |  Kontakt  |  Linki  |  Mapa strony  |  Polityka Cookies

Copyright © 2013 - in-vitro.pl